Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego firmy MAKSIMUS określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego , znajdującego się pod adresem www.agromaksimus.pl w zakładce -regulamin-, obowiązujący przy zakupie przez Klienta towarów za pośrednictwem Internetu, określający zasady korzystania z danego sklepu internetowego , zasady sprzedaży , składania zamówień oraz ich realizacji.
 3. Sklep- punkt sprzedaży towarów znajdujący się pod adresem : Pieruszyce 3; 63-304 Czermin
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się na stronie www.agromaksimus.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PPHU Maksimus Romana Staszak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Warunki reklamacji – niniejszy regulamin reklamacji określający warunki oraz sposób realizacji reklamacji zakupionego towaru
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Kodeks Cywilny- ustaw z dnia 23 kwietnia 194 r ( Dz.U. Nr 16; poz.93 ze zm)

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania , realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym www.agromaksimus.pl
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma PPHU „Maksimus” Romana Staszak
 3. Kontakt ze Sprzedawcą za pomocą poczty e – mail biuro@agromaksimus.pl , telefonicznie pod numerem 62 753 80 00 lub osobiście
 4. Kopiowanie tekstów oraz zdjęć za sklepu agromaksimus wymaga zgody Sprzedawcy. Chronioną własność Sprzedawcy stanowią opisy produktów i zdjęcia. Nazwy handlowe , logo , znaki towarowe używane w sklepie są własnością ich prawnych właścicieli.
 5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe , wyjątek stanowią produkty w których opisie zaznaczono inaczej. Produkty wolne są od wad fizycznych i prawnych.
 6. Okres trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju produktu oraz producenta.
 7. Ceny w sklepie internetowym wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek Vat 23 % są cenami brutto.
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu , z zastrzeżeniem , że zmiany te nie maja wpływu na zamówienia złożone przed wejściem tych zmian w życie.
 8. Firma PPHU „Maksimus” zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia lub do rezygnacji z zamówienia w sytuacji gdy produkt jest niedostępny , o czym klient zostanie poinformowany. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia , może zrezygnować całkowicie z zamówienia lub tylko z pozycji , która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. Każda przesyłka zawiera dowód zakupu ( faktura VAT ). W przypadku gdy kupujący jest płatnikiem podatku Vat , należy w formularzu zamówienia podać numer NIP , który jest niezbędny do prawidłowego wystawienia dokumentu sprzedaży.
 10. Przy składaniu zamówienia , każdorazowo Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych.
  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy i przesłania poprawnych danych na adres biuro@agromaksimus.pl
  Realizacja zamówienia z nieprawidłowymi danymi z winy Klienta i przesłania zamówienia w inne miejsce , wiąże się z koniecznością obciążenia Klienta kosztami przeadresowania.
 11. Zamówienia na produkty można składać zza pośrednictwem sklepu internetowego www.agromaksimus.pl lub wysyłanie wiadomości e mail na adres biuro@agromaksimus.pl . Zamówienia złożone w soboty , niedziele oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego zgodnie z wybranym przez klienta sposobem płatności i dostawy.
 12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.
 13. Cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty , takie jak zawartość zestawu są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 14. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adres e mail.
 15. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin.
 16. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego . W związku z tym zawsze przed odebraniem przesyłki dostarczonej Klientowi przez kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie .W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
  Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 17. W przypadku zaistnienia błędów na stronach sklepu internetowego wynikających z nieprawidłowego wprowadzenia informacji przez sprzedającego lub błędów w trakcie funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e mail biuro@agromaksimus.pl.
 18. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduje Regulamin Sklepu Internetowego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

III. Płatność i dostawa

 1. Płatność za złożone zamówienie może odbywać się w następujący sposób, do wyboru klienta:
  • płatność za pobraniem, klient płaci kurierowi przy dostawie
  • wpłata na konto bankowe , premiowane rabatem w wysokości 1% od wartości zamówienia . Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy
  • płatność online , realizacja zamówienia po otrzymaniu płatności
 2. Dostępne formy płatności dla konkretnego produktu wyszczególnione są na karcie produktu
 3. Terminy płatności przy zamówieniach dla których Klient wybrał formę płatności „ przelew” lub „ Online” wynosi 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli w wyżej wymienionym terminie Klient nie wpłaci pełnej kwoty zamówienia , zamówienie uznaje się jako anulowane.
 4. Dostawa jest realizowana za pomocą firm kurierskich lub transportem własnym Sprzedawcy
 5. Koszty transportu uzależnione są odłącznej wagi zamówionych produktów. Waga produktu jest waga jednostkową netto ( bez opakowania) . Rzeczywista waga paczki może ulec zmianie ze względu na opakowanie jednostkowe produktu, elementy użyte do właściwego zabezpieczenia przedmiotu podczas transportu. W związku z czym koszty transportu mogą ulec zmianie w odniesieniu do pierwotnego zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący
 7. Produkty ciężkie i gabarytowe , gdzie w nazwie produktu umieszczono zapis „ bez transportu” , , koszt transportu może zostaje ustalony indywidualnie.

IV. Reklamacje i zwroty

 1. Warunki reklamacji określają zasady zwrotu towaru , zgłaszania reklamacji przez Klienta , zasady realizacji reklamacji przez PPHU „ Maksimus” oraz współdziałania Klienta z PPHU „ Maksimus” przy zgłaszaniu oraz realizacji reklamacji.
 2. Klient roszczenia z tytułu gwarancji może zgłaszać bezpośrednio w serwisie producenta , zgodnie z danymi w dokumencie gwarancyjnym lub za pomocą sprzedawcy.
 3. Warunki reklamacji stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem
 4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod adresem pocztowym lub e mail wskazanym w punkcie 2 i 3 II niniejszego regulaminu.
 5. W niniejszym punkcie jest mowa o reklamacji towaru w sytuacji , gdy zostały ujawnione wady towaru , towar uległ awarii lub uszkodzeniu , w taki sposób , że uzasadniona jest reklamacja na gruncie przepisów prawa lub zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta towaru.
 6. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.
 7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarach nie noszących śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania towaru , tj. używania go niezgodnie z instrukcja obsługi , jak również w towarach noszących ślady przeróbek.
 8. Koszty przesyłki do PPHU „ Maksimus” ponosi klient . Przesyłki wysłane do Sprzedawcy z płatnością „ za pobraniem” nie będą odbierane przez PPHU „ Maksimus”
 9. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego towaru w celu wykonania naprawy gwarancyjnej czas ten może wynosić 14 dni od daty dostarczenia towaru pod adres siedziby sprzedawcy.
 10. Niniejsze warunki reklamacji podlegają prawu polskiemu.
 11. W niniejszym punkcie jest mowa o zwrocie towaru w sytuacji , gdy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki Klient znajduje przyczynę zwrotu towaru lub rezygnuje z zakupu zgodnie z punktem 11.
 12. Podstawa zwrotu towaru jest dowód zakupu.
 13. Przyczyny zwrotu towaru przez klienta mogą być następujące:
  • przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem ( towar inny niż zamówiony)
  • przesłany towar jest wadliwy, z usterką , niesprawny ( szczegółowy opis)
  • inny powód opisany przez klienta uzasadniający zwrot towaru
 14. Klient towar może zwrócić w terminie 14 dni od dnia dostarczenia bez podania przyczyny, wg. zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( por.art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumenta), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Oświadczenie to można złożyć w formularzu zwrotu. Towar zwracany w tym trybie zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy , gdy będzie odesłany w oryginalnym , nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością ( czyli: urządzenie oraz wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, dokument gwarancji, dowód zakupu- faktura lub paragon , itp.), samo urządzenie oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
 15. O zwrocie towaru Klient powinien poinformować sprzedawcę przed wysyłką towaru. Formularz zwrotu towaru w wersji do wydruku jest udostępniony pod adresem……………………….. Wypełniony należy niezwłocznie przesłać do PPHU „Maksimus” drogą e mail.
 16. Wypełniony i podpisany formularz zwrotu wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży towaru ( faktura lub paragon) należy umieścić w przesyłce.
 17. Przy odbiorze zwróconego towaru sprzedawca sprawdzi sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru.
 18. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 19. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


V. Ochrona danych osobowych

 1. Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia , składając zamówienie. Dane te nie są przetwarzane jak i wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane tylko dla jego potrzeb, nie są udostępniane innym podmiotom. Gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione , zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 1997 r. nr 133 poz.883 wraz ze zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych , ich korekty oraz zażądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie informacji zamieszczonych przez niego w serwisie , a w szczególności opinii.
 4. Jednocześnie Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących z firmy PPHU „ Maksimus”, przesyłanych poczta elektroniczną , ulotek reklamowych , katalogów wysyłanych na podany adres w zamówieniu bądź dołączonych do przesyłki z zakupionym towarem.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem sklepu jest firma PPHU „ Maksimus” Romana Staszak ; Pieruszyce 3 ; 63-304 Czermin
 2. Adres prowadzenie działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin jest częścią treści Umowy Kupna-Sprzedaży zawieranej przez PPHU „Maksimus” oraz zamawiającym Klientem. Treść regulaminu jest dla obu stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem , że zmiany regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży mających miejsce już po umieszczeniu zmian.
 5. Wszelkie spory wynikające w związku z realizowaniem Umów Kupna-Sprzedaży między PPHU „ Maksimus” a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli nie będzie to możliwe , wówczas wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego , przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.